23 maja 2017

Rekrutacja

OPISY KIERUNKÓW(KLIK)

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
  3. Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia.
  4. Karta zdrowia.
  5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.
  6. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  7. 2 fotografie.
  8. Dyplomy i inne zaświadczenia dokumentujące osiągnięcia kandydata.
  9. Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli kandydat takie posiada).
  10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty można składać w sekretariatach szkoły (budynek A oraz B) w godz: 800 – 1500

Harmonogram dostępny jest  tutaj

Regulamin rekrutacji możesz pobrać tutaj.

Druk podania można otrzymać w gimnazjum lub w sekretariacie naszej szkoły.

Druk podania do Zespołu Szkół Technicznych możesz też pobrać tutaj.

Druk podania do LO dla Dorosłych można pobrać tutaj.

Druk podania do Szkoły Policealnej można pobrać tutaj.

Druk załącznika do podań (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) można pobrać tutaj.

Druk podania o powtarzanie semestru można pobrać tutaj.